Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Zpracování osobních údajů

Kroměřížská nemocnice a.s. (dále také KMN) nakládá s osobními údaji, přičemž tak činí mimo jiné a zejména v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Níže uvádí KMN jako správce své kontaktní údaje.


Kontaktní adresa správce:
Kroměřížská nemocnice a.s.
se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,
IČ: 27660532,
Telefon: +420 573 322 111,
e-mail: post@nem-km.cz ,
ID datové schránky: 2k3eut8

KMN na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly zejména stanovené článkem 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a pro veřejnost je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkající se nakládání s osobními údaji KMN jako správcem.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jarmila Sedlářová, PhD.
Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
e-mail: poverenec@nem-km.cz
telefon: +420 731 672 141

 


Nezbytné osobní údaje zpracovávané KMN v souvislosti s její činností vykonávanou ve veřejném zájmu jsou shromažďovány a dále užívány ve většině případů na základě plnění právních povinností, které se na KMN vztahují skrze příslušné právní předpisy, a dále pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo jiném, kterým je KMN pověřena. Další nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány za účelem plnění uzavřeného vztahu mezi KMN a subjekty osobních údajů. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který je vždy vyjádřen svobodně, konkrétně, s náležitým informováním subjektu údajů a jednoznačným projevem vůle; součástí takového souhlasu je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není KMN uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas; tím není dotčeno právo v jednotlivých případech nakládat s osobními údaji, resp. zpracovávat tyto i za pomoci zpracovatelů, kteří však vždy poskytují ochranu osobních údajů v úrovni minimálně stejné jako sama KMN. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů osobních údajů.


Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, popřípadě po dobu stanovenou jinými závaznými právními předpisy. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Svá práva a požadavky můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedeném kontaktu.


Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Rychlé odkazy