Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

WiFi Free

Všeobecné podmínky užívání služby  WiFi Free KMN

 

Tyto podmínky užívání stanovují pravidla mezi poskytovatelem služby – Kroměřížskou nemocnicí a.s. a uživatelem při poskytování bezdrátové sítě Wifi Free KMN.

 

Čl. I - Výklad základních pojmů

- poskytovatelem služby se rozumí společnost Kroměřížská nemocnice a.s., IČ 276 60 532, se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4416.

- službou se rozumí provozování bezdrátového připojení k internetu formou bezúplatného přístupu. Služba je nazývána WiFi Free KMN

- přístupovým bodem se rozumí název sítě, ke které je možno se bezplatně přihlásit tzv. SSID . Tím je název sítě „KMN-free“

- uživatelem se rozumí osoba, která využívá univerzální přístup do služby WiFi Free KMN přes své zařízení

 

II. Síť „KMN-free“

Síť „KMN-free“ je služba využívající připojení do veřejné sítě Internet, která není ze strany poskytovatele služby žádným způsobem zpoplatněna. Z technických, právních a provozních důvodů není garantována dostupnost poskytované služby.

Poskytovatel může pozastavit přístup uživateli kdykoli podle svého uvážení bez odpovědnosti vůči uživateli a bez udání důvodu. Uživatel používá sít „KMN-free“ na vlastní riziko. Poskytovatel tak není odpovědný za žádné škody, ztráty, náklady nebo výdaje vyplývající z užívání sítě „KMN-free“, jeho nefunkčnost, ztrátu či poškození dat.

Na užívání a rozsah služeb sítě „KMN-free“ není právní nárok, ani není toto užívání vynutitelné či jinak vymahatelné.

 

Čl. III - Povinnosti uživatelů

Uživatel nesmí využívat služeb internetu k obtěžování třetích stran či narušování jejich práv, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádané elektronické pošty (tzv. spam - šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb.) nebo jiných dat. Je zakázáno používat připojení k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem. Zejména je zakázáno využívání internetu jako prostředku k pronikání do cizího počítačového systému bez oprávnění, či vyvíjení zřejmých aktivit vedoucích ke snaze do těchto systémů vniknout, a to za jakýmkoliv účelem.

Stejně tak nesmí uživatel používat síť „KMN-free“ tak, aby ovlivnil její chod nebo jiné technologie k ní připojené, zejména zařízení jiných uživatelů.

Uživatel se zavazuje prostřednictvím sítě „KMN-free“ nejednat způsobem, který by mohl být nezákonný nebo povzbuzoval ostatní, aby jednali protiprávně. Současně se zavazuje uživatel nejednat způsobem, který je obtěžující, urážlivý, výhružný, obscénní, hrubý, rasistický, sexistický či jinak nežádoucí nebo nevhodný.

Uživatel se připojuje výhradně k síti „KMN-free“, přístup do jiné sítě poskytovatele služby je zamezen a pokusy o připojení logovány.

 

Čl. IV - Oprávnění poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb uživateli kdykoli a to i bez uvedení důvodu přičemž nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat na straně Uživatele, ani jejich poškození apod. Poskytovatel služby je oprávněn také okamžitě přerušit poskytování služeb uživateli kdykoli poté, co zjistí, že uživatel prostřednictvím poskytovaných služeb neoprávněně zasáhl nebo zasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Dále je oprávněn zamezit šíření dat, která uživatel šíří v rozporu s podmínkami, obecně závaznými právními předpisy České republiky a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.

 

Čl. V - Odpovědnost

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou výpadkem aktivních prvků sítě nebo funkčnosti serverů pro připojení, zejména v důsledku překročení kapacity sítě, poruchou nebo závadou, v důsledku opravy nebo údržby sítě nebo jejích součástí a příslušenství.

Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení Uživatele nebo datech Uživatele, jakož i jejich ztráty, nese příslušný Uživatel v plné výši sám.

Uživatel je odpovědný za škody, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé poskytovateli služby vyplývající z jakéhokoli porušení těchto podmínek z jeho strany (například pokud použije síť k porušení autorských práv či ke spáchání trestného činu).

Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé poškozením či únikem důvěrných informací ze sítě.

 

Čl. VI - Ochrana soukromí a osobních údajů

Poskytovatel nesbírá žádné informace, které mohou být spojené s osobou uživatele.

Poskytovatel zpracovává anonymně pouze případné statistické údaje související s připojením, s čímž uživatel připojením k síti „KMN-free“ souhlasí.

 

Čl. VII – Reklama

Zveřejněná reklama shlédnutá při připojení přes síť „KMN-free“ může obsahovat odkazy na internetové stránky provozované dalšími subjekty, zejména pak subjekty těmito podmínkami neovlivněné, nebo nevstupujících do žádného vztahu s poskytovatelem služby. Obsah takových internetových stránek tedy poskytovatel nezná a nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Obsah umístěný na internetových stránkách, na které je odkazováno, není nijak podporovaný nebo schvalovaný poskytovatelem.

Poskytovatel neručí a neodpovídá za jakékoliv informace ani materiály umístěné na internetových stránkách třetích osob ani za jakékoliv porušení právních předpisů, práv nebo oprávněných zájmů třetích osob, ke kterým by došlo na internetových stránkách třetích osob. Odpovědnost za veškerý obsah a fungování internetových stránek, na které směřují odkazy, a za škody vzniklé v souvislosti s jejich využíváním nesou výlučně provozovatelé jednotlivých webových stránek.

Na internetové stránky třetích osob se nevztahují  podmínky ochrany soukromí, a tedy ani pravidla, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumentu.

 

Čl. VIII  - Souhlas se všeobecnými podmínkami užívání

Připojením do sítě Internet prostřednictvím sítě „KMN-free“ uživatel souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito, a to z jakéhokoliv důvodu, byť v jednom bodě, vyjádří svůj nesouhlas nepřipojením se k síti, resp. nesmí síť „KMN-free“ využívat.

Poskytovatel dále upozorňuje uživatele, že poskytovatel plní povinnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a to v rozsahu, který na něj dopadá. Tato skutečnost může zapříčinit sběr některých informací o uživateli související s využíváním připojení k síti „KMN-free“, s čímž uživatel připojením k této síti souhlasí a ke sběru těchto informací uděluje příslušný souhlas v rozsahu stanovém tímto zákonem.

 

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti ke dni  1.1.2016

 

Rychlé odkazy