Napište nám Facebook Nahoru

Strategie a vize společnosti

Mise společnosti
Nemocnice s lidským rozměrem.

 

Vize společnosti
Kroměřížská nemocnice a. s. bude pro spádovou oblast Kroměřížska zdravotnickým zařízením první volby při potřebě akutní lůžkové a ambulantní péče. Bude bezpečná, profesionální a stabilní jistota s přívětivou atmosférou při narození, obnově zdraví i záchraně života všech věkových kategorií. Spektrum služeb bude v širším měřítku zahrnovat nabídku preventivních programů, následnou a jednodenní zdravotní péči. Bude součástí spolupracujícího modelu nemocnic Zlínského kraje a na vysoké odborné úrovni bude plnit roli regionální nemocnice ve všech základních oborech. Bude zázemím pro spolupracující praktické lékaře a specialisty spádové oblasti, ekonomicky stabilním partnerem pro dodavatele. Zaměstnancům bude vytvářet prostředí motivující k týmové spolupráci, loajalitě a dlouhodobé stabilizaci na pracovišti s cílem udržitelné dostupnosti a kvality péče o pacienty.

 

Hlavní strategické cíle
• Ekonomická stabilita, vyrovnané hospodaření
• Vysoká odbornost, kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče
• Efektivní struktura lůžkové a ambulantní péče
• Informovaný a spokojený pacient
• Motivovaní a spokojení zaměstnanci

 

Návrh Obchodního plánu na rok 2017 s výhledem na období 2018-2020 vychází z dopadů historicko-ekonomických skutečností při poskytování zdravotní péče, ze snahy akceptovat úroveň soudobého stupně poznání a z těchto základních cílů a nezbytných předpokladů:

 

V oblasti zdravotnictví
• Vycházet z dlouhodobých zkušeností zdravotnického personálu a profesionálně zvládat poskytování zdravotní péče.
• Rozvíjet následnou a rehabilitační péči.
• Koncentrovat akutní péči v souladu s koncepcí rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje a zejména s reálnými požadavky na poskytování zdravotní péče v rámci ekonomických možností, pokračovat v rozvoji vybraných zdravotnických oborů.
• Dodržovat obecné principy prehospitalizační léčby a zkracovat hospitalizaci, a tak optimalizovat a kultivovat strukturu lůžek a ambulancí.
• Spolupracovat s nemocnicemi Zlínského kraje, s regionálními privátními lékaři a s ostatními zdravotnickými zařízeními.
• Modernizovat zobrazovací metody.
• Využívat preventivní vyšetřovací metody a vyhledávat potenciální a předvídatelná onemocnění s cílem jejich včasné, aktivní léčby.


V oblasti kvality
• Aktivně pokračovat v udržení standardů kvality a bezpečí zdravotní péče (ČIA, ČSAZ).
• Modernizovat a následně využívat technické vybavení odborných pracovišť.
• Vytvářet finanční, personální a hmotné zdroje nezbytné pro splnění cílů kvality.
• Zvyšovat úroveň poskytované zdravotní péče, pravidelně posuzovat její kvalitu a hodnotit spokojenost pacientů a zaměstnanců.
• Zachovat odborná pracoviště akreditovaná MZd ČR k provádění specializačního vzdělávání a doplňující odborné praxe a zvyšovat odbornou úroveň zdravotnického personálu.


V oblasti ekonomického řízení, správy a řízení lidských zdrojů
• Zabezpečit vyrovnané hospodaření.
• Pokračovat ve finančním řízení společnosti.
• Řídit proces úspory nákladů medicínské i nemedicínské povahy.
• Sledovat výkonnost a vykazování produkce s cílem maximalizovat příjmy od plátců zdravotní péče v návaznosti na aktuální znění úhradové vyhlášky.
• Zavést kontrolní mechanismy jako prevenci zbytečných pochybení ve výkaznictví.
• Plánovat na úrovni primariátů a průběžně vyhodnocovat nastavené limity spotřeby materiálu, léků a léčivých přípravků.
• Snižovat objem závazků s lhůtou po splatnosti a udržovat optimální platební morálku vůči smluvním partnerům.
• Stabilizovat zaměstnance, k tomu využívat především vhodné finanční nástroje, benefity a motivátory.
• Zabezpečovat plnohodnotnou informovanost a odstraňovat komunikační bariéry.

 

V oblasti hospodářsko - technických služeb a investic
• Modernizovat areál v souladu s potřebami nemocnice:

  • Přístavba a rekonstrukce dialýzy
  • Výstavba zaměstnanecké školky pro stabilizaci zaměstnanců
  • Přístavba budovy A (ambulance a NMR)
  • Odpadové hospodářství
  • Rekonstrukce ORL na oční oddělení
  • Rekonstrukce 2.NP budovy A (pro PGO)
  • Rekonstrukce náhradního zdroje a trafostanice
  • Rekonstrukce budov H (vilka) a F pro umístění obslužných provozů
  • Demolice budovy C (současná jídelna, administrativa, knihovna)
  • Přístavba budovy A (II. část)

• Realizovat postupnou obměnu zastaralého přístrojového vybavení.
• Zajistit, aby nemocniční informační systém splňoval požadavky na řízení a správné vykazování produkce.

 

Rychlé odkazy