Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Strategie a vize společnosti

Mise:
Nemocnice s lidským rozměrem.


Vize:
Kroměřížská nemocnice a. s. bude jako moderní a ekonomicky stabilní regionální nemocnice
prioritní volbou pro spádovou oblast Kroměřížska a spolupracující zdravotnická zařízení při potřebě lůžkové a ambulantní péče. Bude bezpečná, profesionální a stabilní jistota s přívětivou atmosférou pro všechny své pacienty. Spektrum zdravotních služeb bude v rostoucí míře zahrnovat nabídku preventivních programů, následnou a jednodenní péči. Bude zázemím pro zdravotnické školství při výuce a praxi studentů středoškolského, bakalářského i magisterského studia s cílem výchovy nové generace zdravotníků. Pro své zaměstnance bude vytvářet prostředí motivující k týmové spolupráci, loajalitě a dlouhodobé stabilizaci na pracovišti. Vytvoří optimální podmínky pro jejich celoživotní vzdělávání, zejména pro postgraduální přípravu lékařů s cílem minimalizovat během ní nutnost pobytu mimo domovské pracoviště. Ve skupině spolupracujících nemocnic Zlínského kraje bude platným a aktivním článkem podílejícím se na zajištění dostupné a kvalitní péče.


Hlavní strategické cíle:
1. Optimální a efektivní struktura akutní a následné péče
2. Účinný personální management
3. Investiční rozvoj společnosti
4. eHealth, kybernetická bezpečnost
5. Bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb, spokojený pacient
6. Ekonomická stabilita


1. Optimální a efektivní struktura akutní a následné péče – Potřeba a poptávka ve spádu Kroměřížské nemocnice a. s. včetně zkušenosti z pandemie COVID-19 ukázaly potřebu poskytování akutní péče ve stávajícím spektru oborů s postupnou centralizací příjmových ambulancí, posléze následovanou díky rekonstrukci a nové výstavbě soustředěním akutní péče do budovy A.


Jako naléhavé se pro další fungování operačních oborů a rozvoj jejich potenciálu jeví řešení stavu a kapacity operačních sálů, jejich zázemí s centrální sterilizací a dospávací jednotkou. Demografický vývoj bude vytvářet v budoucnu ještě významnější tlak na část akutní péče řešící „nemoci stáří“ (oftalmologie, ortopedie, urologie, interna-vnitřní lékařství) a nejinak tomu bude v následné péči. Kroměřížská nemocnice disponuje pouze 20 lůžky následné péče. V korelaci s personálními zdroji budeme usilovat o její rozšíření, a to včetně dlouhodobé péče intenzivní a ošetřovatelské, případně rehabilitační. Tuto péči bude možné po přesunu akutní péče do budovy A rozvíjet v budově B.


2. Účinný personální management – Představuje kontinuální týmový projekt celé nemocnice, na všech úrovních, koordinovaný efektivně pracujícím personálním oddělením, se zapojením všech dostupných motivačních příležitostí jako jsou stipendia, motivace školitelů, změna v přístupu k studentům a absolventům během praxe a adaptačního procesu.


Klíčovou úlohu hrají osobnosti primářů a vedoucích pracovníků oddělení, jejich odborná úroveň, atmosféra pracoviště. Zásadní pro budoucnost nemocnice je stabilizace, podpora a rozvoj stávajícího personálu. Rezervy v náboru nových pracovních sil stále jsou v úrovni stáží studentů, přístupu školitelů, v účasti na veletrzích práce a ve spolupráci se školstvím až na úrovni výchovných poradců na základních školách. Jako klíčová je a bude pro nemocnici spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Kroměříži, kde významně participujeme na praktické výuce praktických sester a ošetřovatelů. Společně pak usilujeme o rozšíření vzdělávacího programu SZŠ pro všeobecné sestry, o vznik VOŠ.


K získání dalších spolupracovníků a k jejich vzdělání nemocnice přispěje konáním akreditovaných kurzů pro sanitáře.


3. Investiční rozvoj společnosti – Investice do majetku jako je zdravotechnika, SW+HW, sanitky atd. jsou v režii nemocnice, je nastavena jejich periodická obnova, která bude pokračovat. Významná obnova zdravotechniky probíhá v rámci REACT EU.


Stavební investice jsou plánovány v rámci Plánu investičního rozvoje nemocnice - generelu. Prochází aktualizací. Jeho realizace bude zahájena severní přístavbou východního křídla, kam se přesune oční oddělení včetně operačního sálu a příjmové chirurgické ambulance. Následovat bude rekonstrukce západního křídla a přístavba s operačními sály, výstavba logistického zázemí a správní budovy.


4. eHealth, kybernetická bezpečnost – realizace je plánována v návaznosti na Národní strategii elektronického zdravotnictví.


S naplněním tohoto cíle pomáhají dotační programy IROP č. 10 a 26.


5. Bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb, spokojený pacient jsou trvalým úkolem. Nemocnice je akreditovaná dle SAK, reakreditace proběhne po 3 letech v roce 2023. Laboratoře jsou akreditované dle ČIA, je nutné pro vyšší úhradu za bod. Periodicky je obnovována nezbytná certifikace pro obor zobrazovacích metod.


6. Ekonomická stabilita – Nemocnice je ekonomicky stabilizovaná, což je zásadní předpoklad pro další udržitelný rozvoj.


Nadále je zapotřebí z činnosti generovat dostatečné množství hotovosti (jeden ze zásadních problémů v minulosti), důsledně řídit cashflow, výdaje nemocnice rozdělit rovnoměrně během roku, udržet závazky ve splatnosti. Pokračovat v osvědčeném a nastaveném motivačním výkonnostním odměňování zaměstnanců v přímé korelaci s produkcí nemocnice.

 

 

Rychlé odkazy