Napište nám Facebook Nahoru

Strategie a vize společnosti

Mise společnosti

Nemocnice s lidským rozměrem.

 

Vize společnosti
Kroměřížská nemocnice a.s. je nejstarší nemocnicí ve Zlínském kraji. V roce 1910 byl otevřena dnešní pavilon „B“ a v roce 1948 dnešní pavilon „A“. Splňuje veškeré požadavky na bezpečné, profesionální a stabilní zdravotnické zařízení s přívětivou atmosférou pro pacienty všech věkových a sociálních skupin. Spektrum služeb zahrnuje širokou nabídku preventivních programů, stále více vyhledávanou ošetřovatelskou, následnou a jednodenní zdravotní péči. Nemocnice bude participovat na spolupráci v modelu Nemocnic Zlínského kraje, a to při zachování vysoké odborné úrovně při plnění role regionální nemocnice ve všech základních oborech. Bude nadále poskytovat zázemí pro spolupracující praktické lékaře a specialisty spádové oblasti. Zaměstnancům bude vytvářet prostředí motivující k týmové spolupráci, loajalitu k nemocnici a svým pacientům. Cílem je udržitelná dostupnost a kvalita poskytované péče.

 

Cíle na rok 2021

 • Udržovat nastavené procesy v nemocnici dle standardů Spojené akreditační komise, o. p. s.
 • Aktivně pokračovat v nastavených standardech kvality a bezpečí (ČIA + nová akreditace dle SAK).
 • Zvyšovat kvalitu a bezpečí pomocí efektivního sledování a vyhodnocování indikátorů kvality.
 • Modernizovat a následně využívat technické vybavení odborných pracovišť.
 • Vytvářet finanční, personální a hmotné zdroje nezbytné pro splnění cílů kvality.
 • Zvyšovat úroveň poskytované zdravotní péče, pravidelně posuzovat její kvalitu a hodnotit spokojenost pacientů a zaměstnanců.
 • Zachovat pracoviště akreditovaná MZ ČR k provádění specializačního vzdělávání a doplňující odborné praxe a zvyšovat odbornou úroveň zdravotnického personálu.

  

Oblast zdravotnictví

• Vycházet z nejlepších zkušeností všech zdravotníků, profesionálně zvládat poskytování zdravotní péče.
• Rozvíjet ošetřovatelskou, následnou a rehabilitační péči.
• Koncentrovat akutní péči v souladu s koncepcí rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje a zejména s reálnými požadavky na poskytování zdravotní péče v rámci ekonomických možností, pokračovat v rozvoji vybraných zdravotnických oborů.
• Dodržovat obecné principy prehospitalizační léčby, zkracovat hospitalizaci, a tím takto optimalizovat a kultivovat strukturu lůžek a ambulancí.
• Maximálně prohlubovat spolupráci s nemocnicemi zřízenými Zlínským krajem, s regionálními lékaři a ostatními zdravotnickými zařízeními.
• Modernizovat zobrazovací metody.
• Využívat preventivní vyšetřovací metody a vyhledávat potenciální a předvídatelná onemocnění s cílem jejich včasné, aktivní léčby.
• Vytvářet dostatečné zdroje, zejména finanční na plnění cílů v oblasti zdravotnictví.


Oblast kvality

• Akreditovat nemocnici dle standardů Spojené akreditační komise, o. p. s.

• Aktivně pokračovat v nastavených standardech kvality a bezpečí (ČIA + nová akreditace dle SAK).

• Zvyšovat kvalitu a bezpečí pomocí efektivního sledování a vyhodnocování indikátorů kvality

• Modernizovat a následně využívat technické vybavení odborných pracovišť.
• Vytvářet finanční, personální a hmotné zdroje nezbytné pro splnění cílů kvality.
• Zvyšovat úroveň poskytované zdravotní péče, pravidelně posuzovat její kvalitu a hodnotit spokojenost pacientů a zaměstnanců.
• Zachovat pracoviště akreditovaná MZ ČR k provádění specializačního vzdělávání a doplňující odborné praxe a zvyšovat odbornou úroveň zdravotnického personálu.


Oblast ekonomického řízení, správy a lidských zdrojů
• Zabezpečit vyrovnané hospodaření.
• Řídit proces úspory nákladů medicínské i nemedicínské povahy.

• Maximalizovat výhody z koncepce spolupracujících Nemocnic Zlínského kraje (společné nákupy, pozitivní listy).
• Sledovat výkonnost a vykazování produkce s cílem maximalizovat příjmy od plátců zdravotní péče v návaznosti na aktuální znění úhradové vyhlášky.
• Zavést kontrolní mechanismy jako prevenci zbytečných pochybení ve výkaznictví.
• Plánovat na úrovni primariátů a průběžně vyhodnocovat nastavené limity spotřeby materiálu, léků a léčivých přípravků.
• Udržovat optimální platební morálku vůči smluvním partnerům.
• Stabilizovat zaměstnance, k tomu využívat především vhodné finanční nástroje, rozvoj benefitů a motivátorů v rámci koncepce Nemocnic Zlínského kraje.
• Zabezpečovat informovanost zaměstnanců a odstraňovat komunikační bariéry.

 

Oblast služeb a investic

 •  Aktualizovat stávající generel Kroměřížské nemocnice s ohledem na potřebu vyřešení rozšíření kapacity centrálních operačních sálů a vybudování urgentního příjmu
 • Pokračovat v modernizaci budov a areálu v souladu s potřebami nemocnice:
 • Stavební a dispoziční úpravy porodních sálů
 • Oprava komunikací v areálu
 • Oprava podhledů stávajících centrálních operačních sálů
 • Výměna dorozumívacího zařízení pacient-sestra
 • Rekonstrukce výtahu v budově L
 • Výměna vstupních protipožárních dveří na jednotlivá oddělení v budově L
 • Rekonstrukce sociálního zařízení HTO v budově L
 • Obměna vozového parku (v roce 2020 jednoho sanitního vozu a dodávkového automobilu na rozvoz stravy, v dalších letech obměna vždy jednoho sanitního vozu)
 • Investice do přístrojů a vybavení stravovacího provozu
 • Klimatizace do ambulancí
 • Obnova inventáře oddělení s ohledem na požadavky hygieny
 •  Nadále pokračovat v realizaci postupné obměny zastaralého přístrojového vybavení.
 •  Maximálně využít případných dotačních programů při obnově výpočetní techniky a realizaci projektů eHealth pro systém komunikace Nemocnic Zlínského kraje za dodržení přísných podmínek kybernetické bezpečnosti

 

Rychlé odkazy