Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Pro odborníky-indikující lékaře

 Indikační kritéria pro zobrazovací metody:


(VĚSTNÍK MZ ČR  - ČÁSTKA 11/2003)

Celý dokument ke stažení např. zde:


Postup při lékařském ozáření – odůvodnění :


(vybráno z VĚSTNÍKU MZ ČR  - ČÁSTKA 2/2016)


Vystavení žádanky :
Indikující lékař na základě klinického vyšetření doporučí provedení lékařského ozáření.
Při tom vždy vezme v úvahu účinky, přínosy a rizika dostupných metod, které vedou k témuž cíli, avšak nezahrnují žádné ozáření nebo způsobí nižší ozáření. Indikující lékař při indikaci používá Věstník MZ ČR, částka 11/2003 Indikační kritéria pro zobrazovací metody.

Indikující lékař zjistí, je-li to možné, informace o předchozích významných diagnostických a
terapeutických ozářeních, aby vyloučil zbytečné ozáření. Dále se vždy dotáže pacienta na předchozí
aplikace radionuklidů a ionizujícího záření, které by mohly mít význam pro uvažované vyšetření nebo léčbu.
Ženy v reprodukčním věku se v případě vyšetření spojených s ozářením v anatomické oblasti mezi
bránicí a stydkými kostmi též dotáže na těhotenství.
Indikující lékař vystavuje a podepisuje žádanku k vyšetření.
Všechny zjištěné údaje uvede do žádanky k vyšetření, případně také do zdravotnické dokumentace pacienta.
Indikující lékař dále poučí pacienta o indikovaném vyšetření– o rizicích, která s vyšetřením souvisejí,
a rovněž o nezbytné přípravě, kterou dané vyšetření vyžaduje.

Povinné náležitosti žádanky:
• jednoznačná identifikace pacienta (jméno, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovna)
• výška, hmotnost a pohlaví pacienta
• jasná specifikace vyšetření (modalita a oblast)
• klinická diagnóza včetně číselného kódu MKN
• indikace – očekávaný přínos vyšetření (klinická otázka)
• kontraindikace podání kontrastní látky, případně další důležité skutečnosti s ním spojené
• informace o případné graviditě
• informace o předchozích aplikacích radionuklidů a ionizujícího záření, které by mohly mít význam pro
   uvažované vyšetření nebo léčbu
• jméno a podpis indikujícího lékaře, razítko pracoviště
• datum vystavení žádanky
• pro vyšetření CT enterografii nebo CT kolografii vyžadujeme na žádance větu:  Pacientovi lze/ nelze podat i.v. Buscopan 

Žádanky na RTG a CT vyšetření ke stažení zde:

 


Zásady intravaskulárního podání kontrastní látky :

 

(vybráno z přílohy 2.  VĚSTNÍKU MZ ČR  - ČÁSTKA 2/2016)


Účinná premedikace rizikového pacienta kortikoidy vyžaduje jejich podání minimálně 6 – 12 hodin před aplikací jodové kontrastní látky. Za premedikaci rizikového pacienta odpovídá indikující lékař.
Existuje-li klinická suspekce na poruchu renálních funkcí, uvede indikující lékař na žádanku alespoň aktuální hodnotu sérového kreatininu, optimálně pak hodnotu glomerulární filtrace (eGFR), která je nejlepším indikátorem renální funkce.

KONTRASTNÍ NEFROPATIE ZPŮSOBENÁ APLIKACÍ JKL
Kontrastní nefropatie (KN) je akutní zhoršení ledvinných funkcí vzniklé po podání jodové kontrastní látky, kde byla vyloučena jiná příčina. Je definována jako zvýšení sérového kreatininu o více než 25 % či 44
μmol/l během 48 hodin oproti hladině před podáním jodové kontrastní látky. Její incidence u jedinců s normální hladinou kreatininu činí 0 – 10 %. U nemocných s rizikovými faktory však její incidence stoupá až na 25 %.

Upozornění: Hemodialýza provedená i krátce po podání jodové kontrastní látky nemůže efektivně zabránit případnému rozvoji kontrastní nefropatie! Rovněž není dosud známý žádný typ preventivní medikace, který by prokazatelně snížil riziko kontrastní nefropatie. Důraz je proto kladen na prevenci kontrastní nefropatie, především dostatečnou hydrataci!

Osoby s rizikem rozvoje kontrastní nefropatie:

 • eGFR nižší než 45 ml/min/1,73 m3 při intravenózním podání JKL zejména ve spojení s:

- diabetickou nefropatií,
- dehydratací,
- městnavým srdečním selháním (NYHA 3-4) a nízkou ejekční frakcí,
- čerstvým infarktem myokardu (< 24 h),
- intraaortální balonkovou kontrapulzací,
- periprocedurální hypotenzí,
- nízkým hematokritem,
- věkem nad 70 let,
- současnou aplikací nefrotoxických léčiv (metformin, gentamycin, cisplatina, nesteroidní
  antiflogistika, imunosupresiva),
- opakovanými aplikacemi jodové kontrstní látky v minulých dnech.

PREVENCE ALERGOIDNÍ REAKCE A KONTRASTNÍ NEFROPATIE

Před podáním jodové kontrastní látky:

 • pro prevenci kontrastní nefropatie je žádoucí znát aktuální hodnotu eGFR, nebo alespoň

    hladiny kreatininu v séru,

 • zajistíme dostatečnou hydrataci vyšetřované osoby p. o. nebo i. v. alespoň 6 hodin před

    aplikací jodové kontrastní látky (obzvláště u starých osob a v teplých letních měsících), vhodný i. v.

    režim  je 1,0  – 1,5 ml/kg/hod fyziologického roztoku,

 • 4 hodiny před aplikací jodové kontrastní látky vyšetřovaný omezí perorální příjem pouze na čiré tekutiny v malém množství (např. 100 ml/hod.), nepřijímá již žádnou pevnou stravu,
 • biguanidy (perorální antidiabetika), nesteroidní antirevmatika, případně jiné nefrotoxické léky

    vysadit 48 hodin před podáním jodové kontrastní látky,

 • odebereme alergickou anamnézu (včetně podání kontrastní látky v minulosti),
 • zajistíme periferní cévní přístup (pro aplikaci kontrastní látky a pro případnou léčbu komplikací),
 • lze zvážit podání nefroprotektivních látek (acetylcystein, infuze hydrogenuhličitanu sodného),


Po aplikaci kontrastní látky:

 • po dobu alespoň 30 minut observujeme vyšetřovaného, případně jej předáme do péče jinému

   zdravotnickému personálu,

 • po aplikaci JKL zajistíme dostatečnou hydrataci vyšetřovaného po dobu minimálně 6 hodin.


Premedikace pacienta s rizikem alergoidní nebo hypersenzitivní reakce (polyvalentní alergie,
astma bronchiale, alergie na jodovou kontrastní látku):

Prednison tbl: 40 mg (12 – 18 hodin před aplikací jodové kontrastní látky) a 20 mg (2 – 6 hodin před aplikací jodové kontrastní látky)

 • v akutním případě, kdy není možné pacienta předem řádně připravit, podáváme kortikoidy a

   antihistaminikum intravenózně (např. methylprednisolonum 40 mg a 1mg bisulepinum),

 • u závažných případů alergie se doporučuje premedikovat po dobu 24 – 48 hodin ve spolupráci

  s anesteziologem, který je dostupný při vyšetření s aplikací jodové kontrastní látky

Relativní kontraindikace podání jodové kontrastní látky:

 • závažná alergoidní / chemotoxická reakce na předchozí podání jodové kontrastní látky,
 • těžké funkční poruchy ledvin a jater (kreatinin orientačně nad 300 μmol/l),
 • tyreotoxikóza (před podáním jodové kontrastní látky nutno podávat tyreostatika – thiamazol: tři dny před a pokračovat dva týdny po podání),
 • mnohočetný myelom (při podání jodové kontrastní látky nutno zajistit řádnou hydrataci k prevenci

   precipitace bílkoviny v ledvinách, nepoužívat vysokoosmolální jodové kontrstní látky),

 • léčba a vyšetření radioaktivními izotopy jódu (jodová kontrastní látka  nesmí být podána dva měsíce před léčbou a  izotopovým vyšetřením štítné žlázy).


U těchto stavů vždy zvážit provedení jiného typu vyšetření (UZ, MR), případně podání alternativní
kontrastní látky (CO2).

 

Rychlé odkazy