Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Podávání stížností

 

Postup při vyřizování stížností v KMN

 

Stížnost může podat:

  • každý pacient,
  • zákonný zástupce pacienta (nebo opatrovník),
  • osoba blízká pacientovi (pokud tak nemůže učinit pacient s ohledem na svůj stav nebo pokud zemřel), či
  • osoba zmocněná pacientem

(dále jen „stěžovatel“),

proti postupu Kroměřížské nemocnice a.s. při poskytování zdravotnických služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami jí poskytovanými.

 

Stížnost lze podávat písemně, ústně, či elektronickou cestou.

 

V případě, že stěžovatel podal stížnost pouze v ústní formě a tato stížnost nebyla uspokojivě vyřešena při ústním jednání, bude stěžovatel vyzván k podání stížnosti v písemné formě, popřípadě s ním bude stížnost sepsána. O každé ústní stížnost je však vždy pořízen záznam.

 

 

Písemnou stížnost je možné přijmout:

 

Poštou – příjem stížnosti v podatelně Kroměřížské nemocnice a.s., v nutných případech na sekretariátu představenstva.

 

Osobně – písemnou stížnost lze podat na sekretariátu představenstva, a to v průběhu každého pracovního dne od 08:00 do 15:00 hodin.

 

Elektronickou poštou – příjem přes e-mailovou adresu post@nem-km.cz, nebo přes datovou schránku, ID datové schránky: 2k3eut8.

 

V případě stížnosti podané e-mailem bude na tuto z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti a ochrany dat (zejména citlivých údajů) vyhotovené písemné stanovisko zasláno na korespondenční adresu stěžovatel do jeho rukou; výjimku tvoří případy, kdy odpověď žádné takové citlivé či zvlášť chráněné údaje neobsahuje, pak lze připustit odpovědět na stížnost i prostřednictvím e-mailu.

 

Písemná stížnost musí minimálně obsahovat:

  • jméno a příjmení stěžovatele,
  • adresu stěžovatele,
  • kontakt na stěžovatele, v odůvodněných případech další nutné údaje,
  • předmět stížnosti, tj. vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo názvů pracovišť, kterých se stížnost týká,
  • podpis stěžovatele,
  • datum podpisu stížnosti.

 

Forma písemné stížnosti není stanovena.

 

Stížnost musí být vyřízena ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Lhůtu je předseda představenstva Kroměřížské nemocnice a.s. oprávněn v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. O této skutečnosti musí být stěžovatel písemně informován s uvedením důvodu a stanovením nové lhůty pro vyřízení stížnosti.

 

Pokud stěžovatel s navrženým vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti.

 

Příslušným správním orgánem je Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Zdravotnictví, Oddělení správních činností, se sídlem Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlé odkazy