Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta, pořizování výpisů, opisů a kopií

 

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace (ZD), pořízení výpisů, kopií zdravotnické dokumentace

 

Žádat o informace a nahlížet do zdravotnické dokumentace, popř. žádat o pořízení kopií, opisů či výpisů ze zdravotnické dokumentace mohou tyto oprávněné osoby:

  • sám pacient,
  • osoba, která je pacientem uvedená ve formuláři nemocnice - Informovaný souhlas s hospitalizací, který podepisuje pacient při přijetí do nemocnice,
  • osoba zmocněná na základě plné moci (např. právní zástupci),
  • soudní znalci, apod.,
  • zákonný zástupce/opatrovník,
  • osoba blízká, jde-li o zdravotnickou dokumentaci zemřelého pacienta (pokud pacient za života nevyslovil zákaz podávání informací této osobě).

 

Pokud pacient s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké ve smyslu příslušného paragrafu občanského zákoníku, v platném znění (osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, tzn. rodiče, děti, prarodiče, vnuci a dále sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní). Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené, nebo osoby, které spolu trvale žijí.

 

Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu.

Pacient má právo během své hospitalizace nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů, určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva na nahlížení, pořízení opisů, výpisů, nebo kopií. Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat.

 

O nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a o pořízení kopií, opisů či výpisů ze zdravotnické dokumentace lze požádat v souladu se zákonem o zdravotních službách:

  • žádost o ústní informace lze přednést na pracovišti, kde byl nebo je pacient léčen.
  • Pokud žádost podává pacient nebo jeho zákonný zástupce osobně – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti a předá ji odpovědné osobě k vyřizování této agendy na ředitelství nemocnice.
  • Jestliže žádost podává opatrovník, předloží navíc originál či úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.
  • V případě, že pacient nebo zákonný zástupce žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti opatří úředně ověřeným podpisem. Je-li přikládána plná moc, musí být úředně ověřen podpis zmocnitele. Opatrovník nutně, kromě uvedeného, ještě zasílá úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.

 

Žádost o nahlédnutí, zhotovení opisu, výpisu nebo kopie se podává písemně odpovědné osobě k vyřizování této agendy, dále je možno doručit ji buď osobně (1. patro, budova C – budova dětských odborných ambulancí, pokladna) Kroměřížské nemocnice, nebo zaslat na adresu: Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, případně elektronicky na e-mail post@nem-km.cz či datovou schránkou 2k3eut8 prostřednictvím formuláře „Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu, opisu, kopie“ Příloha č. 4 (dále jen „žádost“), který je k dispozici u odpovědné osoby k vyřizování této agendy, popřípadě na webových stránkách www.nem-km.cz.

 

V případě elektronicky podané žádosti budou informace podány pouze osobě, o jejímž oprávnění k získání informací ze zdravotnické dokumentace nebude z osobního jednání a předložených podkladů pochyb, popř. pokud prokáže své oprávnění způsobem dle bodu 4.1.

 

O možnosti nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo pořizovat z ní kopie se oprávněné osoby mohou informovat na tel. č. (+420) 573 322 221 – odpovědná osoba k vyřizování této agendy.

 

Pořízení kopií, stejně jako výpisů z dokumentace nebo její vyhledávání v archivu, je zpoplatněno dle platného ceníku uveřejněného na internetových stránkách nemocnice www.nem-km.cz, sekce Pro pacienty, případně je také k dispozici na ekonomickém odboru. Platba za pořízení kopií musí být uhrazena před jejich vydáním oprávněné osobě v hotovosti v pokladně nemocnice (budova C), případně u odpovědné osoby k vyřizování této agendy na ředitelství nemocnice.

 

Lhůta k pořízení výpisů, opisů, kopií činí u výše uvedených osob dle zákona 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby.

 

 

 

Rychlé odkazy