Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Informace o zpracování osobních údajů – Portál pacienta

1. Úvod

Kroměřížská nemocnice a.s. (dále jen „KMN“) umožňuje občanům vzdáleným přístupem prostřednictvím Portálu pacienta dostupného na adrese https://portal.nem-km.cz/ provést rezervaci lékařského vyšetření.

 

Pro využití Portálu pacienta je nezbytná registrace občana, současně pro plné využití Portálu pacienta je nezbytné i ověření totožnosti občana. Při procesu registrace a případného ověřování totožnosti dochází ke zpracování osobních údajů i ze strany KMN. Toto zpracování je nezbytně nutné pro možnost využití služeb a zajištění náležité ochrany osobních údajů (dat) občana/pacienta. Zpracování osobních údajů probíhá plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“), přičemž tento dokument představuje srozumitelné informace pro občany (subjekty údajů) o tom, jak blíže je s osobními údaji nakládáno, z jakého důvodu jsou osobní údaje zpracovávány, jaká práva mají subjekty údajů, a jak mimo jiné KMN, jako správce osobních údajů, plní povinnost zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR.

 

2. Identifikace správce a jeho pověřence

Správce osobních údajů:

Kroměřížská nemocnice a.s.

se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,

IČ: 27660532,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4416

Telefon: +420 573 322 111,

e-mail: post@nem-km.cz,

ID datové schránky: 2k3eut8

 

KMN na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly stanovené zejména článkem 39 GDPR a pro veřejnost je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkající se nakládání s osobními údaji KMN jako správcem.

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jarmila Sedlářová, Ph.D.

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

e-mail: poverenec@nem-km.cz

telefon: +420 731 672 141, + 420 573 322 214

 

3. Jaké osobní údaje KMN zpracovává, za jakým účelem a na základě jakého právního základu

KMN zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro identifikaci občana a využívání služeb Portálu pacienta, jakož i další údaje, které volitelně a dobrovolně subjekt údajů při registraci uvede:

 

Povinné údaje vyžadované během registrace

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Telefon a E-mail

 

Volitelné údaje

 • Oslovení
 • Tituly (před jménem a za jménem)
 • Druhé křestní jméno či příjmení
 • Rodné číslo 1
 • Kód pojišťovny 2
 • Číslo pojištěnce 3
 • Číslo Evropského průkazu zdravotního pojištění
 • Číslo občanského průkazu 4
 • Adresa

1,2,3,4 Tento údaj bude nicméně nejpozději při ověřování uživatele vyžadován a ověřován a dojde k jeho povinnému zpracování pro možnost využívání služeb Portálu pacienta.

 

V rámci využívání některých služeb Portálu pacienta může být vyžadováno ověření některých údajů, přičemž dojde (může dojít) ke zpracování dalších osobních údajů (viz i poznámka pod čarou).

 

V případě, že občan pro využití služeb Portálu pacienta využije přihlášení (registraci) prostřednictvím Identity občana, musí souhlasit či udělit souhlas k poskytnutí a zpracování následujících údajů prostřednictvím této služby:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození
 • Číslo občanského průkazu
 • Kód pojišťovny
 • Číslo pojištěnce

 

Základní osobní údaje (jméno a příjmení, telefonických a e-mailový kontakt) jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu KMN pro poskytnutí služeb Portálu pacienta v jeho základním rozsahu (zajištění přístupu – v případě přihlašování přes uživatelské jméno a heslo; provedení objednávky vyšetření). Současně jsou v nezbytně nutném rozsahu zpracovávány technické cookies v rámci pohybu na webové stránce Portálu pacienta.

 

Další zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě souhlasu uděleného při dokončení registrace a potvrzení příslušného pole, přičemž jednotlivě vyžadované údaje, a případně občanem uvedeném, jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro zajištění služeb Portálu pacienta, v rozsahu služeb, které se rozhodne občan využívat a poskytne k tomu své osobní údaje.

Udělením souhlasu ke zpracování údajů není nikterak dotčeno zpracování, které probíhá na základě oprávněného zájmu.

 

Subjekty, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou

 • Občané ČR, především pacienti KMN, případně lékaři.

 

4. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů jsou výhradně pověření osoby KMN, přičemž veškeré přístupy jsou protokolárně (systémově) zaznamenávány.

 

Při zpracovávání osobních údajů mohou být nápomocni i další zpracovatelé osobních údajů, kdy v tomto případě jde o společnost STAPRO s. r. o., jako dodavatele Portálu pacienta a servisní společnost, a dále jeho poddodavatelé, zejména společnost Scalesoft s.r.o. Se společností STAPRO s. r. o. má KMN uzavřeny příslušné smlouvy zajišťující ochranu osobních údajů v nezbytném rozsahu. I u dalších zpracovatelů je však vždy smluvně zajištěno, aby postupovali v souladu se zákonem a za striktního dodržení zejména nařízení GDPR.

 

5. Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů

KMN zpracovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, přičemž u Portálu pacienta jde o dobu existence uživatelského účtu občana na Portálu.

 

Občan je oprávněn kdykoli svůj účet zrušit, přičemž v takovém případě budou veškeré osobní údaje občana náležitě smazány či anonymizovány v souladu s GDPR. I přes zrušení účtu je však KMN oprávněna na podkladě zákonných povinností či oprávněného zájmu zpracovávat ještě po stanovenou (přiměřenou) dobu a bez ohledu na souhlas občana osobní údaje v nezbytném rozsahu.

 

V případě, že se občan přihlašuje do Portálu pacienta prostřednictvím Identity občan a uděluje vždy jen jednorázový souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely ověření a přihlášení se, bere občan současně na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů i při takto jednorázově uděleném souhlasu probíhá po celou dobu existence jeho účtu, až do okamžiku využití příslušného práva na smazání jeho účtu a tedy i jeho osobních údajů o něm v souvislosti s přihlášením se a založením účtu na Portálu pacienta zpracovávaných.

 

6. Práva v oblasti zpracovávání osobních údajů

Každý subjekt údajů má mimo jiné následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)
 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů)
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Jednotlivá práva lze uplatnit prostřednictví pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného v článku 2.

 

7. Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje zpracovávána prostřednictvím Portálu pacienta jsou náležitě zabezpečeny v souladu se standardy kladenými na tyto služby a poskytovatele zdravotních služeb, přičemž jsou přijata technická a organizační opatření.

 

8. Ostatní informace

Osobní údaje osob mladší 15 let

Portál občana není určen pro osoby mladší 15ti let a tedy k jejich zpracování údajů na portálu nedochází.

 

V Kroměříži 1.1.2024 

 

Rychlé odkazy