Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice

v Kroměřížské nemocnici

 

V řádných prostorách, za řádných finančních podmínek, mimo zdravotnické provozy, tak dnes vypadá provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (protialkoholní záchytné stanice nebo PZS) v Kroměřížské nemocnici a.s., jejímž zakladatelem je Zlínský kraj.

 

dsc_9396.jpg


Rekonstrukce za podpory Zlínského kraje

 

V roce 2015 prošla budova PZS v Kroměříži rekonstrukcí za podpory Zlínského kraje. V nemocnici tím vyrostlo oddělené pracoviště, které nyní slouží jako protialkoholní záchytná stanice. Rekonstrukce si vyžádala 7 milionů korun. Důvodů bylo hned několik.

„Stanice byla nevhodně umístěna v budově chirurgických oborů, v bezprostřední blízkosti dětského oddělení, porodnice a šestinedělí, v sousedství pak přiléhaly oční s gynekologií. Klienti záchytné stanice byli často hluční, bouchali do mříží oken, do zdí, neslo se to nemocnicí a pacienti byli tímto rušeni,“ popsala důvody stěhování MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva s tím, že i pro budoucí rekonstrukci nemocnice bylo nutné tyto prostory uvolnit.

 

„Není až tak důležité, kde přesně v areálu stanice leží, důležitá je možnost akutní nemocniční péče, když se

s klientem něco děje.  Pro dlouhodobé řešení zneužívání návykových látek by však byla ideální návaznost např. na protialkoholní léčbu v areálu psychiatrické nemocnice. O záchytu musí rozhodnout lékař, musí zhodnotit, zda zdravotní stav klienta nevyžaduje další péči,“ vysvětlil vedoucí stanice MUDr. Martin Kuhn.

dsc_9411.jpg

 Pacienty přitom podle lékaře obvykle přiváží policie, která je nápomocna do doby, než lékař stanoví postup.


“Někteří jsou agresivní, někteří klidnější, často ale nejsou schopni ani chůze. Jsou případy, kdy klienti, které policie přiváží, jsou skutečně agresivní. A jak to řešíme? 99 procent příjmu probíhá za asistence městské nebo státní policie,“ dodává Kuhn.


Zřízení záchytné stanice je nově upraveno zákonem, začne platit novela

 

Povinností krajů je zajistit péči i pacientům, kteří jsou indikováni k přijetí do záchytné stanice v dojezdové vzdálenosti ze všech částí kraje do 45 minut. I na základě doporučení ombudsmanky, která nemocnici navštívila v roce v 2014, bylo při rekonstrukci přihlíženo na realizaci nových prostor tak, aby byla zachována práva klientů, kteří jsou zde umisťováni. Proto, aby mohl být klient umístěn na protialkoholní záchytnou stanici, musí splňovat zákonem stanovená pravidla.


„Jako nemocnice jsme byli pověřeni Krajem tuto službu provádět. Důležité je upozornit na legislativní změnu.  K 31. 5. bude účinná novela zákona, který upravuje zřízení a provoz PZS. Změnila se definice zákona, za jakých podmínek člověk může být hospitalizován a tím pádem i omezen na svých právech,“ vysvětluje MUDr. Jiří Javora, náměstek LPP.


Pro představu uvádíme stručný popis záchytné služby na záchytné stanici.  V návaznosti na novelu provedenou zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (taktéž známý jako tzv. "protikuřácký" zákon), je následující:


„Protialkoholní záchytná stanice je zdravotnické zařízení, na kterém se poskytuje záchytná služba, další z řad zdravotních služeb, spočívající v poskytování zdravotní péče osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Podrobit se na záchytné stanici pobytu, který v sobě zahrnuje zejména poskytnutí nezbytného vyšetření a nezbytné péče směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací, je pak povinna každá osoba, která naplní právě uvedené podmínky, tj. pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, a současně, od 31. 5. 2017, tuto hrozbu nelze odvrátit jinak,“ vysvětluje za právní oddělení nemocnice Ondřej Šebestík s tím, že změna problematiky záchytné stanice byla upravena novelou daleko rozsáhleji, např. lze zmínit sankcionování osob, které se nepodrobí vyšetření, či výslovné zakotvení některých práv zachycených přímo do zákona o zdravotních službách apod.

Podle lékařky Lenky Mergenthalové, která je současně předsedou představenstva Kroměřížské nemocnice, je existence záchytu nadále nutná, protože existuje stále početná skupina občanů, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a ohrožují nejen sebe, často ohrožují okolí a budí veřejné pohoršení, ničí majetek. Pokud by nebyli umístěni právě zde, zabírali by místo na některém z běžných oddělení nebo skončili v cele předběžného zadržení.


Více mladistvých, více pod vlivem jiných návykových látek

 

Vytíženost současného zařízení byla v roce 2016 kolem 60%. Lékaři evidovali 1423 „záchytů“, z toho 225 žen. Není výjimkou, že někteří klienti se během roku dostanou na stanici opakovaně. Mezi kuriózní případy patří tzv. „známé firmy“ - osoby, které policie přiváží i několikrát do měsíce. Ke dveřím záchytky někdy přichází i sami.


V současné době je k dispozici 7 míst ve 4 pokojích, z toho 3 jsou určeny pro 2 osoby a jeden pro pobyt 1 osoby. Rozdělení pro muže a ženy předem nelze stanovit. Cena za jednu noc strávenou na protialkoholní záchytné stanici v Kroměříži oproti loňskému roku mírně vzrostla. Důvodem byl nárůst nákladů, spojených s ošetřením klientů. Pro rok 2017 byla stanovena cena 1050 Kč, oproti původním 850,-. Klienti tady tráví nezbytně nutnou dobu, většinou jednou noc, do vystřízlivění.


Ošetřeným osobám je účtována částka 1.050 Kč. Skládá se z ceny za lékařské vyšetření a ošetření a z ceny za vlastní pobyt. Zlínský kraj nemocnici uhradí vyrovnávací platbu, která je určena na úhradu rozdílu mezi náklady a výnosy, které nemocnici vzniknou v souvislosti se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice.


Obecně jsou kritéria pro příjem taková, že lékař může přijmout osobu, která ohrožuje sebe, okolí, budí veřejné pohoršení nebo působí škodu na majetku. K pobytu na lůžku záchytné stanice mohou zamířit také řidiči po dopravních nehodách, u kterých byla zjištěna pozitivní hladina při dechové zkoušce nad 1 promile alkoholu. Zda jsou vhodnými „kandidáty“, musí posoudit lékař v okamžiku přijetí.

  1. Záchytná stanice je nenahraditelná, jinak by lidé pod vlivem návykových látek museli ležet na normálních odděleních
  • 1196 mužů z toho 224 žen
  • Přibývá intoxikovaných pod vlivem jiných návykových látek než alkoholu
  • Přibývá mladistvých
  • Kuriozitou jsou klienti, kteří byli během dvou let ošetřeni až 60x!


Bezdomovci a alkoholici především

 

Mezi nejčastější klienty záchytné stanice patří alkoholici, chroničtí alkoholici, lidé požívající návykové látky. Často se jedná o tzv. „známé firmy“ v okolí nebo v rámci kraje. MUDr. Martin Kuhn je vedoucím záchytné stanice. Její fungování vidí především ve skutečnosti, že bez pomoci zdravotnického personálu by lidé, kteří na stanici končí, byli bez pomoci ohroženi na životě. Jedná se často o osoby bez kontaktu s rodinnými příslušníky a nikdo není schopen se o ně v tomto stavu postarat. Bez tohoto typu zařízení by bylo nutné je umístit na některé ze standardních lůžkových oddělení.

Financování záchytné stanice

 

Zlínský kraj je zakladatelem nemocnice a současně zřizovatelem záchytné stanice. Nemocnice zabezpečuje její činnost na základě smlouvy. Provoz funguje za podpory dotace ZLK. Nemocnici stál za loňský rok 2016 celkem 7,7 mil. Kč. PZS historicky provází i dluhy. Jsou způsobeny neuhrazenými pohledávkami klientů.


 „Za celou dobu provozování stanice od ledna 2004 jsou pohledávky za klienty v celkové výši 34 mil. Kč, z toho 32 mil. Kč jsou nedobytné odepsané pohledávky z minulých let. Nejstarší pohledávky evidujeme na podrozvahovém účtu, jsou již odepsány,“ potvrdila Mergenthalová s tím, že mimo jiné se podílely na kumulované ztrátě nemocnice z let minulých.


„Pohledávky, se kterými intenzivně pracujeme, nejsou starší dvou let a aktuálně činí 2,5 mil. Kč,“ doplňuje Merganthalová, předseda představenstva nemocnice.


„Za léta provozu jsme se přesvědčili, že jen 30% osob, které byli ošetřeny, nezávisle na výšce poplatku zaplatí. Byla doba, kdy noc stála 12 tisíc korun, ale vymahatelnost poplatku zůstává stejná. Opakovaně jsou ošetřováni a nezaplatí, pokud ano, jen výjimečně. Ti co platí, jsou náhodní klienti, kteří se na stanici ocitají třeba jen jeden krát - nechtějí mít dluhy a často se za to stydí," uvedla Mergenthalová.

Záchytná péče není právě atraktivním oborem, míní náměstek LPP Jiří Javora:


“V posledních letech jede záchytka v režimu smlouvy s Krajem a na základě poskytnuté dotace je provoz zajištěn finančně. Nevýhodné to pro nás je v době, kdy napříč republikou je tématem nedostatek personálu,“ doplňuje.


Ideální fungování protialkoholní stanice vidí vedení nemocnice především v návaznosti, jak zdůrazňuje Merganthalová:


„Představovala bych si, aby nefungovala izolovaně, ale navazovala na ni protialkoholní léčba, jako tomu bývalo v minulosti. Poté, kdy klient vystřízlivěl, byl předán do rukou lékaře, který s ním zahájil protialkoholní léčbu. Dnes je bohužel situace taková, že se s klientem nepracuje dál. Po propuštění ze záchytu odchází. Bez naší možnosti do tohoto procesu zasáhnout, se někteří z nich opět za čas vrací a ocitají se tak v nekonečném bludném kruhu.“


Statistické údaje za rok 2016

Krajská protialkoholní záchytná stanice Kroměřížské nemocnice a.s. 2016


 

 

Přijatých

celkem

muži  ženy

Trv.pobyt

Zlínský kraj

Trv. pobyt

mimo ZK

Alkohol

Alkohol
+úraz*

Alkohol
+drogy**
leden   123   100   23    102   21   110   10     3
únor   144   121   23    119   25   133     7     4
březen   131   116   15    114   17   119     4     8
duben   118     93   25    109     9   101   13     4
květen   119   106   13      99   20   107   12     0
červen     98     86   12      84   14     86     9     3
červenec   113     97   16      88   25   104     9     0
srpen   116   101   15    101   15   102   11     3
záři   113     88   25    101   12   101     6     6
říjen   103     84   19      88   15     87   11     5
listopad     99     80   19      81   18     85     8     6
prosinec   143   124   19    121   22   125   11     7
Celkem:  1420  1196
 224   1207  213  1260  111    49

 

*    pacienti ošetřeni na chirurgické ambulanci, nadále nevyžadovali specializovanou terapii
**  drogy: THC, pervitin, extáze, toluen

Na krajské protialkoholní záchytné stanici v minulém roce nedošlo k úmrtí pacienta.

Veronika Hollerová

tisková mluvčí

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy