Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

1989-2000

Historické změny společenské a změny ve zdravotnictví od roku 1989 měly zásadní vliv na další rozvoj nemocnice. V roce 1990 se ředitelem nemocnice stal MUDr. Pavel Hrňa. Zrušením ústavů národního zdraví a legislativním procesem ve zdravotnictví vznikla nejprve samostatná příspěvková organizace Nemocnice v Kroměříži jako právní nástupce OÚNZ. Jejím zřizovatelem je Okresní úřad Kroměříž.


Postupně vznikala další samostatná, na nemocnici nezávislá zdravotnická zařízení, zejména ambulance praktických lékařů, ambulance specialistů, ambulance stomatologů, laboratoře atd. Šlo buď o proces privatizace stávajících nemocničních ambulancí, nebo vznik nových zdravotnických zařízení zcela nezávislých na nemocnici. Masivní vznik nových zdravotnických subjektů trval prakticky až do poloviny 90. let. Privatizace lůžkových zdravotnických zařízení se omezila na restituci nebo převod majetku do vlastnictví obcí a měst. Například Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) byla navrácena České provincii kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul a z majetku nemocnice bylo převedeno také II. ženské oddělení v Přílepích. Zbývající dvě lůžková zařízení – Nemocnice v Kroměříži a Psychiatrická léčebna Kroměříž zůstala v majetku státu. Církví restituovaný objekt tzv. Oční školy na Koperníkově ulici byl přemístěn do jiného objektu ve městě Kroměříž (jesle na Gorkého ulici). Proces privatizace nemocnice se zastavil.


V okrese Kroměříž došlo k reorganizaci lékařské služby první pomoci. V této souvislosti se v roce 1996 odčlenila od nemocnice zdravotnická záchranná služba a tím byl vymezen definitivní rozsah zdravotnických činností nemocnice. V roce 1997 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky výběrová řízení na poskytování akutní lůžkové péče se stanovením lůžkové kapacity pro jednotlivé odbornosti. Vlastní výběrové řízení proběhlo na ministerstvu v březnu 1998.


V kontextu těchto událostí došlo v nemocnici k výrazným organizačním změnám. Zcela se změnila řídící a organizační struktura, stejně zásadním způsobem se proměnila i struktura jednotlivých zdravotnických provozů nemocnice. Zjednodušeně lze konstatovat, že i v době, kdy neexistovala žádná reálná státní zdravotnická doktrína, v době závažných problémů financování českého zdravotnictví, se Nemocnice v Kroměříži opírala o vlastní koncepci. Její jednoduché základy vycházejí z principů moderní a efektivní medicíny. Hlavním cílem reorganizace se stalo zabezpečení kvalitní a účelné zdravotní péče na řádné odborné úrovni pro občany okresu Kroměříž. Proto vznikaly v nemocnici nové zdravotnické provozy.

 

Dne 1. 1. 1992 nastoupil do funkce ředitele Ing. Roman Dostalík a od stejného data přibyl nemocnici další primariát. Stalo se jím mikrobiologické oddělení s přednostou MUDr. Jeřábkem. To sídlilo v areálu nemocnice již dva roky, pracovalo ovšem pod hlavičkou hygienické stanice. V roce 1992 bylo uvedeno do provozu středisko hemodialýzy pod primariátem interního oddělení a v dubnu téhož roku bylo zřízeno samostatné urologické oddělení pod vedením MUDr. Domese. V témže roce byla dokončena a zprovozněna nová plynová kotelna v hodnotě 60 milionů Kč, jejíž stavba byla zahájena roku 1989. Důležitým byl vznik ústavní lékárny v červnu 1993, která byla po nezbytných úpravách umístěna do přízemí budovy stomatologie. Tato relativně nová budova (1986) postupně přestávala plnit svůj původní účel, neboť v procesu privatizace odcházeli jednotliví stomatologové do svých nově zřizovaných ambulancí po celém okrese. Dalším významným historickým mezníkem v rekonstrukci nemocnice byl listopad roku 1993, který odstartoval první etapu rozsáhlých stavebních prací.

 

V první etapě rekonstrukce byla postavena přístavba budovy operačních oborů, do které se soustředily operační sály a s nimi související provoz centrální sterilizace, byla otevřena nová porodnice a lůžkové resuscitační oddělení. To začalo poskytovat intenzivní péči i pro pacienty chirurgie. Provoz byl zahájen v květnu roku 1995. Původní operační sály a jednotka intenzivní péče chirurgie byly uzavřeny a na jejich místě vznikly po rekonstrukci provozy nové (1996).

 

V roce 1996 odchází z funkce ředitele nemocnice Ing. Roman Dostalík a na jeho místo nastupuje MUDr. Petr Pšikal. V únoru 1997 je otevřen urologický endoskopický sál a urologická ambulance, v březnu 1997 lůžková ortopedie, která se vyčlenila jako samostatný primariát z chirurgie pod vedením MUDr. Hrabce, v červnu 1997 lůžkové porodní a novorozenecké oddělení.


V přízemí budovy byly otevřeny ještě v prosinci 1996 dvě chirurgické a jedna ortopedická ambulance se zákrokovým sálkem pro provádění drobných operačních zákroků. Po adaptaci III. podlaží budovy stomatologie vzniká na tomto místě laboratorní komplex a postupně se otevírají zrekonstruované provozy oddělení klinické biochemie (1994), hematologická laboratoř (1994) a po technologickém vybavení i transfuzní stanice (1996).


Je třeba poznamenat, že teprve nyní byl vyřešen problém transfuzního a hematologického oddělení, které plných 44 let pracovalo v provizorních podmínkách. Nemocnice si tak zabezpečila výrobu bezpečné krve a některých krevních derivátů pro své potřeby podle podmínek stanovených Státním úřadem pro kontrolu léčiv. Tradičně dobrá organizace krevního dárcovského programu v okrese se konečně zúročila. Tato fáze rekonstrukce byla zakončena v roce 1996 adaptací přízemí východního křídla budovy operačních oborů na nový provoz počítačové tomografie (provoz zahájen v březnu 1997).

 

Současně proběhla stavební rekonstrukce pracoviště angiografie a pracoviště ultrazvukového vyšetření radiodiagnostického oddělení. Soubor zobrazovacích vyšetřovacích metod nemocnice se tak zkvalitnil a stal se dostupným i pro ostatní zdravotnická zařízení v okrese. Pořízení této nákladné zdravotnické techniky by nebylo myslitelné bez finančního zabezpečení ze zdrojů okresu Kroměříž, který se výrazným způsobem podílel na modernizaci nemocnice. Ve zbývajícím prostoru vznikl gynekologický stacionář pro provádění drobných zákroků i v celkovém znecitlivění (provoz zahájen v červenci 1997). V roce 1997 se také od očního oddělení vyčlenil Ortoptický léčebný ústav pro léčbu dětí s vadami zraku pod vedením MUDr. Šulové.


Druhá etapa rekonstrukce byla zahájena v roce 1997. Stavební práce se soustředily do budovy interních oborů. V přízemí středové části budovy vznikly interní ambulance. Následovala gastroenterologická ambulance v přízemí severního křídla a poté se práce přenesly do západního křídla budovy. To bylo zcela rekonstruováno. V přízemí byla zřízena jednotka intenzivní péče interních oborů, v prvním patře standardní interní oddělení (listopad 1998). O rok později bylo zrekonstruováno celé východní křídlo této budovy. V přízemí bylo umístěno neurologické oddělení a v patře druhé standardní interní oddělení. Provoz těchto oddělení byl zahájen v říjnu 1999. Nezbytné zázemí pro personál interního a neurologického oddělení bylo zbudováno v podkroví. Byla dokončena stavební adaptace budovy stomatologie. II. patro bylo adaptováno na lůžkové oddělení ORL se zákrokovým sálkem a na onkologický stacionář (provoz na obou pracovištích byl zahájen v lednu 1999).

 

Vznikem dobře vybaveného onkologického stacionáře byl vyřešen mnohaletý problém důstojné péče o onkologicky nemocné. Celá budova bývalé stomatologie byla nakonec propojena krytým koridorem s budovou chirurgických oborů. Tím vznikl jednolitý stavební komplex s přímou návazností jednotlivých operačních oborů na společné operační sály, provozy centrální sterilizace, laboratorní a rentgenové zázemí. V říjnu 1998 začaly stavební práce na přístavbě budovy interních oborů. Po jejím dokončení a vybavení v červnu roku 2000 vznikl nový, moderní objekt, který je volně připojen spojovacím koridorem s původní historickou budovou interních oborů. Do objektu přístavby bylo umístěno rehabilitační oddělení, pneumologicko–alergologické oddělení (TRN), kožní oddělení a nezbytné administrativní zázemí pro personál a administrativu těchto oddělení.


V srpnu roku 2000 byla zahájena rekonstrukce zbývající části pavilonu interních oborů, totiž severního křídla budovy, kde se nachází rentgenové vyšetřovny a dětské oddělení. Budoucím záměrem je provedení úplné stavební adaptace východního křídla budovy operačních oborů. Tato adaptace představuje rekonstrukci jednotky intenzivní péče chirurgie, urologického oddělení a dětského oddělení, které spolu s gynekologickým oddělením, porodnicí, porodním a novorozeneckým oddělením vytvoří jednotný funkční celek.

 

Celá rekonstrukce nemocnice je natolik rozsáhlá a složitá, že její prosazení a realizace mohla být pouze výsledkem týmové práce. V první fázi zpracoval vlastní návrh rekonstrukčních prací ředitel nemocnice Ing. Dostalík a jeho spolupracovníci (především primáři s vrchními sestrami jednotlivých oddělení), objemové studie a projektové práce vytvořila projekční kancelář LT projekt Ing. Tomka. Realizaci prosadil přednosta Okresního úřadu Kroměříž JUDr. Zavadil ve spolupráci s poslanci Parlamentu České republiky za okres Kroměříž a Prostějov. Jako dodavatel stavby byla vybrána stavební firma Manďák a inženýrské práce prováděla firma S.impo Ing. Ondruška. Ve druhé etapě zastupovali nemocnici ředitel MUDr. Pšikal a náměstek MUDr. Třeštík spolu s primáři a vrchními sestrami oddělení. Realizaci prosadil přednosta Okresního úřadu Kroměříž Mgr. Pilát s poslanci a senátory za okres Kroměříž. Projekční práce nadále zajišťuje kancelář Ing. Tomka, dodavatelem stavby je firma Manďák a inženýrský dozor provádí Ing. Ondrušek. Je nutné připomenout podíl mnoha dalších spolupracovníků, bez jejichž práce a pomoci by rekonstrukce nikdy neproběhla.

 

Celkovým záměrem je úplné dokončení stavební rekonstrukce nemocnice tak, aby byla moderně a účelně vybavena zdravotnickou technikou s ohledem na současné medicínské znalosti, poskytovala komfortní služby nemocným a zázemí zaměstnancům a její provoz byl maximálně efektivní.

 

K datu 30. 7. 2000 čítá Nemocnice v Kroměříži 474 lůžka včetně 20 lůžek Ortoptického léčebného ústavu. Do nového tisíciletí vstupuje nemocnice s velkou ambicí zůstat i nadále ochranou nemocným a trpícím stejně, jako tomu bylo v uplynulých devadesáti letech.

 

Rychlé odkazy